Det er selskapet FishGlobe AS som står bak dette innovative lukka merd-konseptet. FishGlobe AS har fleire variantar av merdtypen (fishglobe.no/produkter). FishGlobe har vist MAR tillit, det førde til at MAR fekk oppgåva med å utført all engineering som måtte til for å dokumentere merdens styrke under ekstreme situasjonar, stabilitet i alle faser, byljebevegelse og ikkje minst dynamiske analyser for å bestemme komplekse forankringskrefter. På enkelte lokalitetar vil ein merd med stor masse verte påverka av heilt andre krefter og andre byljebevegelsar samanlikna med ein konvensjonell åpen merd. Vi ser fram til fyrste sjøsetjing, og ynskjer FishGlobe AS lykke til.