NEPTUN-merden med arbeidsplattform

Innovatørane i Aquafarm Utvikling viser vitalitet med vidareføringa av NEPTUN-konseptet. No skal den elastiske lukka merden NEPTUN plassert på ein lokalitet saman med ein robust og svert romsleg arbeidsplattform, når utviklingskonsesjonen  er bekrefta. Slikt må...

Lukka merd bygd av materialet Polyetylen (PE)

Det er selskapet FishGlobe AS som står bak dette innovative lukka merd-konseptet. FishGlobe AS har fleire variantar av merdtypen (fishglobe.no/produkter). FishGlobe har vist MAR tillit, det førde til at MAR fekk oppgåva med å utført all engineering som måtte til for å...

Vasstraumen i og omkring eit luseskjørt

Strømningsberekning vert kalla Computational Fluid Dynamics (CFD), og kan brukast til å simulere strøymande fluider, ein fluid er enten ein gass (til dømes luft) eller ei væske (til dømes vatn). Med ei strømningsberekning kan ein simulere væskestraum eksternt (til...

Vasstraumen i ein lukka merd

Strømningsberekning vert kalla Computational Fluid Dynamics (CFD), og kan brukast til å simulere strøymande fluider, ein fluid er enten ein gass (til dømes luft) eller ei væske (til dømes vatn). Med ei strømningsberekning kan ein simulere væskestraum eksternt (til...

Lukka flytande merd til kveiteoppdrett

MAR har igjen teke på seg nye og ukjende utfordringar som høyrer med når ein ny og uprøvd flytande konstruksjon skal dimensjonerast. Denne flytande merden skal huse oppdrettskveiter i store mengder. Det er oppdrettsfirmaet AGA Halibut AS ( som no heiter Tubilah AS)...

Oppdrettsmerdar for eksponert lokalitet

MAR dimensjonerte fyrste konseptet for eksponert lokalitet til oppdrettar Salmar i 2012-2013. Ein stålmerd med dimensjonar på 160*160m. Sjå figur under. Byljekreftene på slike lokalitetar aukar vesentleg så snart det er åpe hav inn mot ein oppdrettslokalitet. Der kjem...